Waldorfpedagogik

I Sverige finns drygt 100 Waldorfskolor, det vill säga skolor som tillämpar Waldorfpedagogik eller Steinerpedagogik i sin undervisning. Pedagogiken grundar sig på antroposofiska idéer som Rudolf Steiner hade kring utbildning, och som går ut på att man i undervisningen lägger lika stor vikt barnens tankemässiga som känslomässiga utveckling, liksom vid utvecklingen av deras egna vilja.

 

Pedagogikens inriktning skiljer sig åt något beroende på i vilken fas i utvecklingen barnen befinner sig i. I förskolan är målet att bygga upp en trygghet hos barnen inför världen, för att göra den till en plats de tycker är intressant och god. Barnen får leka med enkla leksaker, och kontakt med modern teknik undviks så långt som möjligt. När eleverna går över till skolundervisning blir pedagogiken mer inriktad mot att iaktta och reflektera, med en experimentellt vetenskaplig grund.

 

Lärare inom Waldorfskolor beskriver dem som harmoniska och trygga platser, något som Waldorfpedagogiken strävar efter. Till exempel följer en lärare på en Waldorfskola med samma klass från första årskursen till tolfte årskursen (Waldorfskolor har tolv årskurser istället för nio som i en vanlig grundskola). Andra skillnader mellan Waldorfskolor och vanliga skolor är att det inte finns någon rektor, att undervisningen utgår från människans dygnsrytm (med teoretiska ämnen på förmiddagen och aktiva, fysiska ämnen på eftermiddagen) och att man inte använder sig av läroböcker under hela lågstadiet. Barnen skapar istället så kallade periodhäften, som består av anteckningar från vad läraren skriver på tavlan och från egna studier.

 

Även de ämnen som barnen studerar skiljer sig åt. Till exempel läser man i Waldorfskolor både tyska och engelska redan från första klass. I Waldorfpedagogiken ligger också stort fokus på barnens utveckling i olika konstformer. Bland annat studerar eleverna på Waldorfskolor akvarellmålning från sina första år i skolan, liksom musik, som under de senare åren även inkluderar körsång och spel med flöjt och ett valfritt stråkinstrument. Eleverna har också lektioner i eurytmi, en rörelsekonst som kombinerar dans, musik, tal, kroppskoordination och samarbete i grupp. Något som är gemensamt för elever på både Waldorfskolor och vanliga skolor är dock att det är lätt att barnens kläder kommer bort. Det kan därför underlätta om man märker kläderna med barnens namn, till exempel med hjälp av namnlappar från Vävnamn.se.

 

Viss kritik har riktats mot skolorna från före detta elever, som bland annat menar att pedagogiken har en ”outtalat andlig grund”. Waldorfanhängare menar dock att pedagogiken strävar efter att eleverna ska bli vuxna människor som kan gå sin egen väg i livet efter sina egna bedömningar.

Waldorfpedagogik 1